GGS

STYRELSE för Göteborgs Gymnastik Sällskap
(Vald vid årsmötet i mars 2024)

 • Ordförande: Ulf Birath, 0703 18 43 00
 • Vice ordförande: Pierre Chocron, 0704 24 40 18
 • Sekreterare: Åke Magnusson, 0708 472 139
 • Skattmästare: Håkan Bergqvist, 0708  80 14 92              
 • Klubbmästare: Göran Ågren, 0703 04 91 09
 • Övrig ledamot: Philip Werner, 0706 64 69 18
 • Suppleant: Per Lundahl, 0790 69 01 70
 • Suppleant: Per Stefenson, 0704 85 51 25

Statistikansvarig
Pierre Chocron  

Valberedning
Sven Ros (sammankallande), Jan Lindblad och Hans Holmström

Revisorer
Lennart Rappe (ordinarie) och Bengt Emanuelsson (suppleant)

Gymnastikinstruktörer
Alexandra von Schéele och Karin Brickzén

Riita Fazeli (vikarie)

Webb-ansvarig
Åke Magnusson


Stadgar 

antagna vid ordinarie sammanträde den 13 november 2012.

§1

1:0 Göteborgs Gymnastik Sällskap bildades den 1:ste september 1869 och har till ändamål att bereda sina medlemmar nyttig och hälsosam kroppsrörelse.

2:0 Sällskapets valspråk, författat av skalden Viktor Rydberg ”Manlig Idrott Fädrens Arf”, vägleder verksamheten sedan 1879.

§ 2

1:o. Sällskapets angelägenheter skötas av en å ordinarie årsmöte, under vårterminen, för nästkommande år vald styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare och ytterligare två ordinarie ledamöter, jämte tvenne suppleanter. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott för särskilda uppgifter.

2:o. Vid Sällskapets årsmöte skall följande punkter upptagas i dagordningen: 1. Årsmötets öppnande. 2. Val för dagens förhandlingar: Ordförande, sekreterare samt två justeringsmän, att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3. Godkännande av kallelse till årsmötet. 4. Fastställande av dagordningen. 5. Föredragning och godkännande av föregående årsmötesprotokoll. 6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna arbetsåret. 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse. 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Val av styrelse för nästa år. 10. Val av revisorer. En ordinarie och en suppleant. 11. Val av valberedning. 12. Fastställande av data för det kommande arbetsåret. 13. Fastställande av medlemsavgifter. 14. Övriga frågor. 15. Mötets avslutande.

3:o. För att granska Sällskapets räkenskaper och styrelsens förvaltning under verksamhetsåret väljes samtidigt en revisor jämte en suppleant, vilken ska inkomma med revisionsberättelse senast den 1 april efter verksamhetsårets utgång.

§3

1:o. Ordföranden leder förhandlingarne vid styrelsens möten och Sällskapets allmänna sammanträden samt representerar Sällskapet vid offentliga tillfällen. Ordföranden tillser att en eller flera av styrelsens ledamöter av styrelsen utses, att, minst två i förening, teckna Sällskapets firma, dock att skattmästaren må bemyndigas att ensam disponera över Sällskapets banktillgodohavanden. 

2:o Vice ordföranden bekläder ordinarie ordförandens plats i dennes frånvaro.

3:o Sekreteraren för protokoll vid styrelsemöten och allmänna sammanträden, avfattar i övrigt alla Sällskapets skriftliga handlingar och kontrasignerar desamma i den mån de inte firmatecknas  samt tillser att Sällskapets matrikel föres.

4:o Skattmästaren handhaver Sällskapets penningeangelägenheter,  ansvarar för kassan samt ombesörjer av styrelsen beslutade utgifter. Räkenskaperna skola  vara avslutade och överlämnas före januari månads utgång till revisor för granskning.

5:o Styrelsen utser inom sig eller bland medlemmarna en jourhavande för varje övning. Det åligger den jourhavande att tillse att de vid övningarna närvarande medlemmarna antecknas och att ordningsföreskrifterna för lokalen efterföljas samt att vid behov biträda instruktören.

§ 4

För beslut fattade inom styrelsen skola minst fyra ledamöter vara närvarande. Alla beslut inom styrelsen avgöras med enkel röstövervikt. Vid lika röstfördelning är ordförandens röst avgörande.

§ 5

1:0 Sällskapet utgöres av aktiva och passiva medlemmar samt hedersledamöter.

2:o Aktiv medlem deltager i Sällskapets övningar. Passiv medlem får ej regelbundet deltaga i övningarne med mindre han övergår till aktiv och erlägger för sådan stadgad avgift.

3:o Hedersledamot kan av Sällskapet antagas, därest så beslutas å allmänt sammanträde med två tredjedels röstmajoritet. Förslag till val av hedersledamot skall inlämnas till styrelsen minst 14 dagar före det allmänna sammanträde, då frågan skall avgöras.

§ 6

1:o Anmälan om inträde i Sällskapet mottages för varje välfrejdad person genom medlem i Sällskapet, vilken, därest inträdesansökan beviljas, även ansvarar för första årsavgiftens erläggande. Styrelsen fastställer det antal medlemmar Sällskapet vid var tid har möjlighet att mottaga och beslutar med hänsyn härtill om och när ny medlem kan beviljas inträde.

2:o Styrelsen beslutar när sökanden skall vinna inträde i Sällskapet och delgiver omedelbart såväl sökande som dennes anmälare  beslutet. Jourhavande styrelseledamot äger rätt att till deltagande i högst tvenne övningar inbjuda gymnast, för vilken anmälan om inträde i Sällskapet föreligger.

§ 7

Det åligger medlem i Sällskapet att respektera dessa stadgar, att följa de ordningsregler, som för gymnastiklokalen utfärdats, samt att vid gymnastikövningar följa instruktörens order och anvisningar.

§ 8

1:o Årsavgiften för aktiva respektive passiva medlemmar fastställs genom beslut på Sällskapets årsmöte att gälla från och med närmast påföljande verksamhetsår. Medlem, som vunnit inträde sedan mer än halva antalet av vårterminens övningar genomförts, erlägger halv årsavgift för inträdesåret.

2:o Hedersledamöter erlägger ingen avgift.

§ 9

Medlem, som under tvenne på varandra följande gymnastikterminer ej kunnat anträffas för årsavgiftens erläggande, eller som vid anträffande nekar fullgöra sin betalningsskyldighet, uteslutes ur Sällskapet. Vill under föregående terminer ej anträffad medlem kvarstå, ombesörje han obetalda avgifters erläggande.

§ 10

Önskar ur Sällskapet utgången medlem ånyo inträde, anmäles han i stadgad ordning.

§ 11

Skulle medlems uppförande vara till skada för Sällskapet, kan densamme genom enhälligt styrelsebeslut uteslutas.

§ 12

Allmänna sammanträden med Sällskapets medlemmar äga rum:

1:o Det första ordinarie sammanträdet, tillika årsmöte,  hålles under vårterminen, varvid föredrages styrelsens och revisorernas berättelser för föregående arbetsåret  samt avgöres frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. Vid sammanträdet utses också styrelse, revisor och revisorssuppleant för tiden intill nästa årsmöte.

2:o Extra sammanträden, till vilka styrelsen sammankallar Sällskapet, då den så anser behövligt eller när minst tio medlemmar det skriftligen begära med angivande av de ärenden, som önskas behandlade.

§ 13

Kallelse till allmänt sammanträde delgives medlemmarna genom styrelsens försorg senast fjorton dagar före sammanträdesdagen. Har kallelse muntligen meddelats vid två på varandra följande övningar skall den anses vara delgiven. Skall vid sammanträdet beslut enligt § 15 förekomma, skall kallelsen ske med angivande av ärendet. Kallelse skall förutom tid för sammanträdet även ange den plats inom Göteborgs kommun, där sammanträdet skall äga rum.

§  14

Alla beslut vid allmänt sammanträde avgöres genom enkel röstövervikt med undantag av de uti paragraf 5,  15 och 18 nämnda fall, då två tredjedels majoritet erfordras. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsrösten, utom vid val, då lotten skilje. Aktiva och passiva medlemmar hava, liksom hedersledamöter, lika rösträtt.

§ 15

För ändring av dessa stadgar erfordras lika beslut med två tredjedels majoritet vid tvenne på varandra med minst fjorton dagars mellanrum följande allmänna sammanträden, varav ett ordinarie.

§ 16

Sällskapets arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Övningarna fördelas på tvenne terminer:

 1. Vårterminen börjar omkring 10 januari och fortgår till omkring slutet av april
 2. Höstterminen börjar omkring den 10 september och slutar omkring den 15 december.
 3. Antalet övningar per termin bör ej understiga trettio.

§ 17

Skadas någon Sällskapets tillhörighet genom vårdslöshet, ersätte den vållande skadan, såvida denna ej skett av våda.

§ 18

1:o Sällskapet kan upplösas, om så efter  förslag av styrelsen beslutas med två tredjedels röstmajoritet å tvenne  på varandra följande ordinarie allmänna sammanträden.

Förslaget skall minst 14 dagar före vardera sammanträdet med motivering skriftligen, under till Sällskapet anmäld adress, tillställas samtliga medlemmar. 

2:o Har Sällskapets upplösning beslutats, skall dess kassa och inventarier överlämnas till någon liknande sammanslutning, som arbetar för frivillig gymnastik inom Göteborgs kommun. Sällskapets fana och medaljer samt övriga utmärkelsetecken skola däremot överlämnas till lämpligt museum, företrädesvis inom Göteborgs kommun. 


Årsberättelse

Styrelsen för Göteborgs Gymnastik Sällskap lämnar härmed sin berättelse för år 2022, det 153:a verksamhetsåret.

Verksamhetsåret 2022 innebar en återhämtning från de två föregående årens ilskna pandemieffekter. Vårterminenen medgav 20 övningstillfällen i stället för det normala, schemalagda 30. Våren och en del av hösten innebar dessutom en lägre närvaro vid övningarna.. 

Liksom tidigare år är det våra fina ledare som är Sällskapets stora tillgång. Karin och Alexandra har vid enstaka tillfällen ersatts av Riitta Fazeli. 

Årets övningar inleddes den 11 februari och avslutades den 26 april med sammantaget 578 enskilda övningar. Sven Ros hade bästa närvaron. Höstens övningar startade den 6 september och avslutades den 16 december med 29 övningstillfällen. Antalet enskilda övningar var 820 där senhösten kännetecknades av allt fler nyrekryterade gymnaster. Återigen stod Sven Ros för en hög närvara, nämligen en hundraprocentig. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft  tre  styrelsemöten och mellan dessa har beslut fattats vid fyra tillfällen genom ett per capsulam-förfarande. De sistnämnda styrelsebesluten har genomgående rört sig om inval av nya medlemmar.  

Årsmöte och kamratträff

Årsmötet avhölls enligt sedvänja den 15 mars med ett femtiotal närvarande medlemmar. Som vanligt var det årsmötesförhandlingar följt av buffé, spänstmärkes- och plakettutdelning, orkidéer och tack till ledarna samt hemlig gäst och efterföljande  frågestund.

Hemlig gäst uppenbarades vara Janne Josefsson. Han berättade medryckande om sin tid som journalist och om de avslöjaden han gjort. Janne var ödmjuk i sin framställning då han erkända att han förändrat mångas liv genom negativ publicitet och  avslöjanden och i några fall kanske alltför okänsligt och onödigt. Men också att han gett många upprättelse.

Höstens kamratträff avhölls den 18 oktober på sedvanligt vis och med Sören Holmberg som hemlig gäst. Sören analyserade riksdagsvalet med bl a iakttagelsen att både Socialdemokraterna och Centerpartiet förlorat en stor andel av sina kärnväljare i Bergslagen och på landsbygden. Vinnare i dessa områden blev SD. 

Internt arbete

En stor arbetsinsats har gjorts av ledamöter i styrelsen när det gäller att komplettera och kvalitetssäkra Sällskapets register och rutiner. 

Löpande information till medlemmar sänds numera ut digitalt. Det innebär att mindre tid behöver tas i anspråk vid gymnastiktillfällena för sådan information, men även att alla medlemmar får tillgång till den. Under året utskickades 37 sådana direktmeddelanden. Nio av tio medlemmar öppnade erhållet mejl. 

Mer grundläggande information om Sällskapet återfanns under året på vår hemsida. Här fanns uppgifter om styrelsen och valberedning, men även föreningsstadga och verksamhetsberättelse. Sedan tidigare finns dessutomSällskapets historia utförligt redovisad.

Arbetet på en ny medlemsmatrikel framskred under året genom att en rad nya medlemmar tillfördes matrikeln. Ett korrektur tillställdes medlemskretsen i avsikt att aktualisera gällande kontaktuppgifter. 

Medlemmar 

Vid utgången av höstterminen 2022 hade GGS 122 medlemmar, varav två ledare, två ständiga medlemmar och 11 passiva. Sedan Sällskapets tillkomst år 1869 har 30 hedersmedlemmar kallats och antagits. En hedersordförande, Ulf Schelé, finns utsedd.  

Sällskapet har under lång tid tillämpat ett kö-förfarandeför medlemskap. Detta på grund av bristande utrymme i omklädningsrummen. Detlånga uppehållet med flera avgångar, har lett till att kön kunnat avvecklas. Flera nya medlemmar har även detta år valts in, vilket sannolikt sänkt medelåldern.

¨Seniorskollegiet”

I december anordnades en första lunchträff för såväl passiva som aktiva medlemmar. Ett dussintal medlemmar hade åhört inbjudan till denna träff. Det visade sig finnas ett intresse för detta inslag i Sällskapets verksamhet, varför styrelsen har beslutat att ”Seniorskollegiet” bör bestå och förslagsvis kvartalsvis anordna lunchträff för passiva och aktiva medlemmar. Avsikten är att skapa en mötesform även för passiva medlemmar. 

X

Ekonomi

Årets resultat uppgick till 31 306 (16 806) SEK. Det kommunala bidraget stannade vid 7 858 (20 000) SEK. Det egna kapitalet är vid årsslutet 114 215 (83 000) SEK.

Ständiga medlemmars fond har efter styrelsebeslut avvecklas och sammanförts till de ordinarie räkenskaperna. Åtgärden har påverkat årets resultat med + 14 500 SEK 

Resultat- och balansräkning liksom förslag till kommande års budget bifogas årsmöteshandlingarna. Dessutom bifogas Revisionsrapporten.

 Göteborg den xx februari 2023.


Göteborgs Gymnastik Sällskap har haft oförändrad årsavgift, 600 SEK, i 23 år. Av tradition bygger Sällskapet upp och använder ett eget kapitalet för att finansiera de fasta kostnaderna vid jubileumsfesterna vart femte år. Det gäller lokalhyra, jubileumskonsert och artister. De rörliga kostnaderna svarar festdeltagarna för. Det relativt stora egna kapitalet skall ses mot den bakgrunden. Kvarvarande pandemieffekter och inflation innebär en ekonomisk osäkerhet även för Göteborgs Gymnastik Sällskap. En resultatprognos visar underskott år 2025. Styrelsen gör därför bedömningen att årsavgiften 2024 bör höjas till 800 SEK, vilket innebär 13 SEK per gymnastiktillfälle. Övriga medlemsavgifter föreslås oförändrade. 

Göteborg 13 februari 2023

Ulf Birath, ordförande                             Eric G Nilsson, vice ordförande         

Åke Magnusson, sekreterare                 Håkan Bergqvist, skattmästare

Göran Ågren, klubbmästare                   Pierre Chocron, intendent             

Sven- Åke Thorsén, suppleant              Göran Lidström, suppleant

Protokoll årsmöte 14 mars 2023

Avhållet å Hvitfeldtska läroverket, Göteborg

Punkt ett. Ordförandens i GGS Ulf Birath välkomstord riktades till de 63 närvarande medlemmarna. Han sade sig glädjas över att en  majoritet av Sällskapets välräjdade medlemmar hörsammat kallelsen  till Sällskapets årsmöte och efterföljande Kamratfest. 

Punkt två. Årsmötet förrättade stadgat val av sammankomstens funktionärer.

Årsmötet beslöt
att till ordförande för mötet utse Ulf Birath

att till sekreterare utse Åke Magnusson

att till justeringspersoner välja John Hägglund och Jan Lindblad

Punkt tre. Meddelade sekreteraren att kallelse, förslag till mötesordning och tillhörande handlingar utsänts till medlemmarna 2023-02-28, varför stadgans krav på behörig utlysning uppfyllts.

Punkt fyra. Utsänt förslag till dagordning anmäldes; se bil.1.

Årsmötet beslöt att fastställa föreliggande förslag till dagordning

Punkt fem. Protokoll från föregående årsmöte, alltså det från 2022, anmäldes. Sekreteraren rapporterade att en genomgång av protokollet visar att fattade beslut verkställts, dock med en viss avvikelse i budget jämfört med faktiskt utfall.

Punkt sex. Ordföranden förelade mötet  styrelsens förslag till berättelse för Sällskapets verksamhet år 2022; se bil.2.

Årsmötet beslöt att godkänna och antaga föreliggande verksamhetsberättelse för år 2022

Punkt sju. Framlades styrelsens förslag till resultat-och balansräkningar avseende år 2022; se bil.3.

Årsmötet beslöt att godkänna och fastställa styrelsens förslag till ekonomisk redovisning för år 2022

Punkt åtta. Revisor Hans Torring har avgivit sin granskning av styrelsens handhavande av Sällskapets angelägenheter och förvaltning år 2022; se bil 4.

Ställdes därefter frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under aktuell period.

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamheten år 2022

Punkt nio. Förrättades val av styrelseledamöter avseende 2023. Valberedningens förslag föredrogs av dess sammankallande, Sven Ros; bil.5.

Årsmötet beslöt att till styrelseledamöter välja

Ulf Birath, ordförande

Pierre Chocron, vice ordförande (Nyval)                         

Åke Magnusson, sekreterare 

Håkan Bergqvist, skattmästare

Göran Ågren, klubbmästare

Philip Werner (Nyval)

Suppleanter:

Per Stefenson (Nyval)

Sven-Åke Thors´sen

Punkt tio.  Årsmötet behandlade valberedningens förslag om revisorer; se bil.5.

Årsmötet beslöt att till revisor utse Lennart Rappe och till suppleant Bengt Emanuelsson 

Punkt elva. Förslag från valberedningen om dess sammansättning för aktuell period anmäldes; se bil.5.

Årsmötet beslöt att valberedningen utgörs av Sven Ros (sammankallande), Jan Lindblad och Lars Holmström

Punkt tolv. Styrelsens förslag till ekonomisk budget för aktuellt verksamhetsår                                framlades; se bil.6.

Årsmötet beslöt att fastställa förslaget till budget för 2023

Punkt tretton. Styrelsen har föreslagit att medlemsavgiften för aktiva år 2024 skall vara 800 SEK och övriga medlemsavgifter oförändrade. Detta betyder att ”medlemskostnaden” per träningstillfälle under året (60 st.) blir 13 SEK mot dagens 10 SEK. Motivet för höjningen är den prognos som skattmästaren utarbetat utvisande ett ekonomiskt underskott år 2025 vid bibehållen nuvarande avgiftsnivå.

Årsmötet beslöt att fastställa årsavgift för aktiva till 800 SEK år 2024 att övriga medlemsavgifter är oförändrade  

Punkt fjorton.  Ordföranden underrättade om de s.k. hållpunkterna framöver:

Höst/vinter           2023   5 sept. till 15 december    30 övningspass

Vinter/vår              2024   9 januari till 26 april           30 övningspass

Punkt femton.  Sekreteraren påminde om den medlemslunch som äger rum 27 mars och till vilken inbjudan utgått till såväl aktiva som passiva medlemmar.

Punkt sexton.  Meddelades att våra två utgivna GGS-böcker alltjämt finns chans att köpa. Särskilt nya medlemmar bör lära sig mer om Sällskapets 153-åriga tillvaro och den inlärningen kan nog bäst ske via vår Jubileumsbok.

Punkt sjutton.  Ordföranden avtackade styrelseledamöterna Eric G Nilsson och Göran Lidström samt revisor Hans Torring med välförtjänta omdömen avseende  mångåriga insatser i Sällskapet. 

Punkt arton. Då intet övrigt förelåg att avhandla, förklarade mötesordföranden årsmöte 2023 avslutat.

Göteborg 2023-03-15

Vid protokollet

Åke Magnusson                                                     

Av mötet utsedd sekreterare                            

Ulf Birath

Mötesordförande

Av årsmötet utsedda justeringspersoner

John Hägglund                                           
Jan Lindblad

Bilagor (6)